Privacy Policy

Mind Affairs BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hoofdweg 640
2132 MK Hoofddorp

+31 (0) 6 33 24 10 03
info@mindaffairs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mind Affairs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Relevante werkinformatie (CV)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mind Affairs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: bijvoorbeeld om afspraken te maken of om informatie te geven.
  • Om onze diensten uit te kunnen voeren: bijvoorbeeld om voor u een werkgerelateerde coaching of assessment uit te voeren.
  • Om u uit te nodigen om mee te doen aan tests en metingen in kader van onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming. Alle werkzaamheden worden door professionals uitgevoerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mind Affairs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mind Affairs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mind Affairs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mind Affairs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website of diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mind Affairs. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mindaffairs.nl.

Bij een verzoek omtrent uw gegevens zullen wij u vragen zich te legitimeren. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mind Affairs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@mindaffairs.nl.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een goede manier verwerkt worden. Mocht u echter hierover een klacht willen indienen, dan kunt u dat doen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.